Actueel Fiscaal Nieuws

Ingangsdatum Arbowet en Arbobesluit volgens planning op 1 juli 2017

Ingangsdatum Arbowet en Arbobesluit volgens planning op 1 juli 2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

21/06/2017 - De vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gepubliceerd. De ingangsdatum is 2 keer eerder uitgesteld, maar de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gaat met deze bekendmaking definitief door.  

De wijzigingen hebben als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te verbeteren. Ook komt preventie meer centraal te staan in het arbobeleid.  Nieuwe arbo-verplichtingen per 1 juli 2017Door de gewijzigde Arbowet krijgen organisaties met ingang van 1 juli met een aantal nieuwe verplichtingen te maken. Dat zijn onder meer:• Minimumeisen voor het basiscontract tussen de arbodienstverlener en werkgever.• De werkgever moet werknemers in staat stellen preventief en op eigen initiatief gebruik te maken van het advies van de bedrijfsarts.• De ondernemingsraad (OR) krijgt instemmingsrecht op de persoon en de positie van de preventiemedewerker.

Vrije keuze bedrijfsarts second opinionIn het gewijzigde Arbobesluit staan de regels voor gebruikmaking van de second opinion en voor de klachtenregeling van de bedrijfsarts. Werknemers hebben vrije keuze voor de tweede bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, voor zover deze is opgenomen in het contract met de arbodienst waarmee de werkgever samenwerkt.

 

Ingangsdatum Arbowet en Arbobesluit volgens planning op 1 juli 2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Ingangsdatum Arbowet en Arbobesluit volgens planning op 1 juli 2017

21/06/2017 - De vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gepubliceerd. De ingangsdatum is 2 keer eerder uitgesteld, maar de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gaat met deze bekendmaking definitief door.  

 

Kapperskosten voor haaruitval en acnébehandeling door schoonheidsspecialiste niet aftrekbaar

Kapperskosten voor haaruitval en acnébehandeling door schoonheidsspecialiste niet aftrekbaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

21/06/2017 - Mevrouw B heeft last van haaruitval (alopecia androgenetica). Hierdoor heeft zij geestelijke en lichamelijke klachten. In 2011 heeft zij meerdere behandelingen ondergaan bij een kapper die haarstukken bevestigde. Ook heeft B last van acné en schreef haar huisarts behandelingen voor door een huidtherapeut. B liet zich echter behandelen door schoonheidsspecialisten. In haar IB-aangifte 2011 bracht zij onder meer de kosten van de behandelingen door de kapper en schoonheidsspecialisten in aftrek als kosten voor genees- en heelkundige hulp. De inspecteur accepteerde die aftrek niet. In geschil is of B recht heeft op aftrek van deze specifieke zorgkosten.  

De belastingrechter in Den Haag oordeelde dat weliswaar sprake was van een ziekte, maar dat de behandelingen door een kapper en schoonheidsspecialiste toch geen aftrekbare specifieke zorgkosten vormden. Die waren niet voorgeschreven of begeleid door een arts. Ons hoogste rechtcollege, de Hoge Raad, is het hier mee eens. De kosten zijn niet aftrekbaar.  

Kapperskosten voor haaruitval en acnébehandeling door schoonheidsspecialiste niet aftrekbaar - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Kapperskosten voor haaruitval en acnébehandeling door schoonheidsspecialiste niet aftrekbaar

21/06/2017 - Mevrouw B heeft last van haaruitval (alopecia androgenetica). Hierdoor heeft zij geestelijke en lichamelijke klachten. In 2011 heeft zij meerdere behandelingen ondergaan bij een kapper die haarstukken bevestigde. Ook heeft B last van acné en schreef haar huisarts behandelingen voor door een huidtherapeut. B liet zich echter behandelen door schoonheidsspecialisten. In haar IB-aangifte 2011 bracht zij onder meer de kosten van de behandelingen door de kapper en schoonheidsspecialisten in aftrek als kosten voor genees- en heelkundige hulp. De inspecteur accepteerde die aftrek niet. In geschil is of B recht heeft op aftrek van deze specifieke zorgkosten.  

 

Rectificatie wettelijk minimumloon per week 20 jarige per 1 juli 2017

Rectificatie wettelijk minimumloon per week 20 jarige per 1 juli 2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

13/06/2017 - In de Staatscourant van 22 mei 2017, nr. 28138 is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 mei 2017, nr. 2017-0000078933, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 gepubliceerd.

​Abusievelijk is daar in de toelichting bij het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 bij een 20 jarige met een staffelingspercentage van 70 in de kolom per week een bedrag opgenomen van € 252,85. Dit bedrag per week moet echter met ingang van 1 juli 2017 zijn € 252,90. Deze rectificatie heeft geen gevolgen voor de (afgeronde) bruto bedragen per uur van een 20 jarige.

Rectificatie wettelijk minimumloon per week 20 jarige per 1 juli 2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Rectificatie wettelijk minimumloon per week 20 jarige per 1 juli 2017

13/06/2017 - In de Staatscourant van 22 mei 2017, nr. 28138 is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 mei 2017, nr. 2017-0000078933, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 gepubliceerd.

 

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

01/06/2017 - De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018.

Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom schort de staatssecretaris van Financiën de handhaving op tot ten minste 1 juli 2018.

Kwaadwillenden

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.

Werken met modelovereenkomsten

Opdrachtgevers- en nemers kunnen – voor wie dat wil – in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. In afwachting van de herijking is het niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden, worden uiteraard gewoon beoordeeld.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

01/06/2017 - De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

 

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

30/05/2017 - De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog.

Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel (voor meer informatie zie de factsheets hieronder).Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017:

€ 1.565,40 per maand;

 € 361,25 per week;

 € 72,25 per dag.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels voor het stukloon en voor meerwerk gaan veranderen. Verder is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimum­jeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017 - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

30/05/2017 - De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog.

 

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

21/05/2017 - Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht 'Aantal ZZP'ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA'.


De staatssecretaris geeft toe dat er inderdaad nog steeds zorgen bestaan bij sommige opdrachtgevers, maar dat hij niet bereid is de handhaving definitief op te schorten. 
Er is een onderzoek gaande naar de herijking van de begrippen 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding'. De resultaten van dit onderzoek zullen op korte termijn aan de informateur worden aangeboden opdat het in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt.
Wiebes geeft aan ernaar te streven om voor het zomerreces van 2017 helderheid te geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te kunnen passen, aldus de staatssecretaris.

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Antwoorden vragen over zzp’ers die opdrachten mislopen

21/05/2017 - Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht 'Aantal ZZP'ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA'.


 

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

21/05/2017 - De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het artikel 'Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB'.Hij geeft aan het belangrijk te vinden dat alle dga's met een PEB goed op de hoogte zijn van de veranderde wetgeving, waardoor het PEB wordt uitgefaseerd. De uitfasering van het PEB raakt ongeveer 160.000 dga's. 

De meeste dga's hebben een accountant. Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is de verwachting dat zij hun accountant, fiscaal dienstverlener of pensioenadviseur inschakelen. Van deze beroepsgroepen mag worden verwacht dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in fiscale regelgeving en ook dat zij – indien de dga geen contact met hen opneemt – zelf contact opnemen met de dga om hen te informeren en adviseren over de uitfasering van het PEB.Volgens de staatssecretaris wekt het artikel de suggestie dat er uiterlijk 30 juni 2017 heel veel geregeld moet worden. Het enige dat uiterlijk aan het eind van de coulanceperiode moet zijn geregeld is dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet. Dit kan door de algemene vergadering bijeen te roepen en middels een addendum op te nemen dat de opbouw stopt. Ook als de dga zou besluiten om een eventueel elders verzekerd pensioen terug te halen naar eigen beheer, moet deze waardeoverdracht plaatsvinden voor het einde van de coulanceperiode. Hierbij heeft de staatssecretaris toegezegd dat hieraan ook is voldaan als het verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 bij de verzekeraar ligt. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.De beslissing om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft derhalve niet voor het einde van de coulanceperiode te worden genomen. Hiertoe heeft de dga nog tot en met 31 december 2019 – in overleg met zijn adviseur – de tijd, aldus de staatssecretaris.

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode PEB

21/05/2017 - De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het artikel 'Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB'.Hij geeft aan het belangrijk te vinden dat alle dga's met een PEB goed op de hoogte zijn van de veranderde wetgeving, waardoor het PEB wordt uitgefaseerd. De uitfasering van het PEB raakt ongeveer 160.000 dga's. 

 

Terechte bijtelling privégebruik auto

Terechte bijtelling privégebruik auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

09/05/2017 - De Inspecteur heeft terecht aan een dga navorderingsaanslagen IB/PVV opgelegd in verband met een voordeel wegens privégebruik auto. Dat heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.De dga stelt dat hij de ter beschikking gestelde auto in de betreffende jaren voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis heeft gebruikt. Hij heeft echter geen kilometeradministratie bijgehouden. De dga voert aan dat hij als gevolg van een herseninfarct in april 2007 lichamelijke klachten heeft, waaronder duizeligheid en dat hij sindsdien geen auto meer bestuurt.  

Gezien de door de dga geschetste (medische) situatie, had het volgens Hof Arnhem-Leeuwarden voor de hand gelegen dat het CBR, op aanvraag van de dga of zijn (huis)arts, onderzoek zou hebben verricht naar de geschiktheid die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig, hetgeen niet is geschied. Ook sluit de ziekte niet uit dat anderen de ter beschikking gestelde auto hebben gebruikt voor privédoeleinden.

De dga heeft erkend dat in de onderhavige jaren wel in de ter beschikking gestelde auto is gereden, doch enkel voor de periodieke APK-keuring en een heel enkele keer voor een zakelijke afspraak, waarbij de auto werd bestuurd door zij echtgenote. In het licht daarvan acht het Hof opmerkelijk dat de dga, hoewel hij heeft verklaard sinds april 2007 geen auto meer te besturen, in november 2008 een nieuwe, aanmerkelijk duurdere auto tot zijn beschikking heeft gekregen.

Het Hof concludeert dat de dga niet overtuigend heeft aangetoond dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis voor privédoeleinden is gebruikt. Nu overtuigend bewijs met betrekking tot het werkelijke privégebruik ontbreekt, heeft de Inspecteur terecht een voordeel wegens privégebruik in aanmerking genomen.

Terechte bijtelling privégebruik auto - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Terechte bijtelling privégebruik auto

09/05/2017 - De Inspecteur heeft terecht aan een dga navorderingsaanslagen IB/PVV opgelegd in verband met een voordeel wegens privégebruik auto. Dat heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.De dga stelt dat hij de ter beschikking gestelde auto in de betreffende jaren voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis heeft gebruikt. Hij heeft echter geen kilometeradministratie bijgehouden. De dga voert aan dat hij als gevolg van een herseninfarct in april 2007 lichamelijke klachten heeft, waaronder duizeligheid en dat hij sindsdien geen auto meer bestuurt.  

 

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

09/05/2017 - De Belastingdienst heeft geen mogelijkheid om in gevallen van schade-uitkeringen maatwerk te leveren en dit soort geld niet (meer) te zien als eigen vermogen. Daardoor kan het gebeuren dat toeslaggerechtigden geen recht meer hebben op huurtoeslag. Dit antwoordt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op vragen van de Tweede Kamer.

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, het inkomen, de leeftijd en de woonsituatie. Als het vermogen te hoog is, is er geen recht op huurtoeslag. Het recht op huurtoeslag vervalt bij een vermogen dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. De peildatum voor vaststelling van de hoogte van het vermogen ligt op 1 januari van het kalenderjaar waarop de toeslag betrekking heeft.

Ook voor de vaststelling van de omvang van het vermogen wordt aangesloten bij de box 3–grondslag in de inkomstenbelasting. Alle bezittingen en schulden die op de peildatum tot die grondslag behoren, worden als gevolg daarvan in aanmerking genomen voor de vermogenstoets.

Dit geldt dus ook voor een door een schadeverzekeraar uitbetaalde uitkering. De staatssecretaris ziet geen aanleiding om voor deze gevallen een uitzondering te creëren.

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Geen maatwerk Belastingdienst bij schade-uitkeringen

09/05/2017 - De Belastingdienst heeft geen mogelijkheid om in gevallen van schade-uitkeringen maatwerk te leveren en dit soort geld niet (meer) te zien als eigen vermogen. Daardoor kan het gebeuren dat toeslaggerechtigden geen recht meer hebben op huurtoeslag. Dit antwoordt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op vragen van de Tweede Kamer.

 

Aankomende veranderingen in WW nog niet doorgevoerd

Aankomende veranderingen in WW nog niet doorgevoerd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

03/05/2017 - De afgelopen dagen is in de media aandacht geweest voor aankomende veranderingen in de WW. Deze zijn nu nog niet doorgevoerd. Op dit moment gelden dus de huidige regels als u WW krijgt of WW aanvraagt. Het gaat om 2 onderwerpen: de WW zal weer maximaal 3 jaar worden. Daarnaast wordt het mogelijk om zelf het recht op WW stop te zetten.  

Maximale duur WW weer langerDemissionair Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de WW weer maximaal 3 jaar wordt. Op dit moment wordt de maximale duur van de WW afgebouwd naar 2 jaar. Het kabinet moet eerst nog formeel instemmen met de verandering. Dat gebeurt naar verwachting begin juni 2017.

Mogelijkheid om zelf recht op WW stop te zettenVerder heeft minister Asscher laten weten dat het straks mogelijk is om zelf het recht op WW stop te zetten. Dit is voor mensen die nog een deel WW overhouden naast hun nieuwe baan, maar die geen WW-uitkering meer willen. Voor deze verandering wordt op dit moment een wetswijziging voorbereid.

Aankomende veranderingen in WW nog niet doorgevoerd - Copyright Thinkstock
© Thinkstock

Aankomende veranderingen in WW nog niet doorgevoerd

03/05/2017 - De afgelopen dagen is in de media aandacht geweest voor aankomende veranderingen in de WW. Deze zijn nu nog niet doorgevoerd. Op dit moment gelden dus de huidige regels als u WW krijgt of WW aanvraagt. Het gaat om 2 onderwerpen: de WW zal weer maximaal 3 jaar worden. Daarnaast wordt het mogelijk om zelf het recht op WW stop te zetten.  

 

Volg ons op Twitter

Outsourcen van uw complete administratie... BORMANSJAVA heeft voldoende oplossingen voor u

BormansJaVa

Duitse belastingaangifte en/of vragen van NEUBRANDENBURG ?? Neem.dan vrijblijvend contact met ons op

BormansJaVa